V&A Waterfront,  Nelson Mandela Gateway to Robben Island